Obchodní podmínky knižního obchodu HITS c.p.o.

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu HITS c.p.o., na internetové stránce www.hitspraha.cz/skripta-a-knihy.html (dále jen „internetový obchod"), a blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího – HITS c.p.o., a kupujícího.
Prodávající:
HITS s.p.o. se sídlem Praha, V Tišině 3, PSČ 160 00, IČO: 69059632, DIČ: CZCZ69059632,
doručování: Roháčova 66, Praha 3 - Žižkov, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel.: 222 760 478
Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu prodávajícího.

Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy dle těchto
obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí se platnými obecně závaznými právními předpisy ČR. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží lze objednávat pouze prostřednictvím formulářů internetového obchodu prodávajícího, případně dle domluvy na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby a omyly v objednávce ze strany kupujícího. Rozhodující pro určení druhu a množství objednávaného zboží jsou vždy pouze objednací čísla zboží a nikoli doprovodný text objednávky. Obrázky u některého zboží mohou být pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat skutečnosti. Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně skutečnost, že mu byla objednávka expedována (potvrzení není akceptací objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Pro větší objednávky zboží, než je obvyklé množství (tj. u textilu, odznaků, knih a ostatních předmětů více než 5 ks), je nezbytné, aby kupující kontaktoval před odesláním objednávky prodejce pro zjištění dostupnosti zboží a případnému sjednání individuální výše poštovného a balného. Odesláním objednávky sjednává kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení akceptace objednávky prodávajícím kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, nedodává do ČR, došlo k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno, došlo k objednání
většího než obvyklého množství zboží apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran. Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronickém úložišti prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.1. Předmět smlouvy a práva a povinnosti prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží z internetového obchodu prodávajícího uvedené v objednávce, které je dostupné a může být prodávajícím dodáno. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu místa, na které má být objednané zboží dodáno (místo doručení). Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na balení a dopravu.

2.3. Kupní cena zboží
Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč uvedená u jednotlivého zboží v internetovém obchodu prodávajícího (v nabídce je uvedena cena zboží prioritně s DPH a pro informaci též bez DPH; pokud není zřejmé, zda se jedná o cenu zboží s nebo bez DPH, jedná se o cenu s DPH). Zobrazením nových cen zboží v internetovém obchodu prodávajícího se předchozí ceny zboží stávají automaticky neplatnými, s výjimkou zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní.
Cena zboží nezahrnuje náklady na jeho balení (balné) a dopravu. Tyto náklady jsou v každé objednávce uvedeny separátně, včetně jejich výše, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je prodávajícímu uhradit. Kupní cena se považuje za sjednanou až uzavřením kupní smlouvy. Pokud je u daného zboží uvedena cena 0,-- Kč, nelze toto zboží objednat.

3. Dodací podmínky

3.1. Termín dodání zboží
Je-li zboží skladem, bude doručeno kupujícímu na území ČR nejdéle do 5 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o možném datu dodávky zboží, které není na skladě vyrozuměn nejpozději 3. pracovní den po dni podání objednávky. Spotřebitel může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo na na adrese
prodávajícího Roháčova 22, Praha 3 130 00 (tel. 222 760 478). Při platbě zboží předem dle části 4. bodu 2) těchto obchodních podmínek není prodávající povinen předat zboží k přepravě dříve, než bude sjednaná kupní cena, včetně ceny nákladů na balné a dopravu, uhrazena, tj. připsána ve prospěch peněžního účtu prodávajícího.

3.2. Dopravce
Dopravu zboží zajišťuje Česká pošta, s.p. (neplatí pro zboží k osobnímu vyzvednutí). Zásilka se zbožím je přepravována jako Balík do ruky či doporučený dopis v souladu s obchodními podmínkami přepravce, rozměry a hmotnostní zboží, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy (dopravce), a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

3.3. Cena za dopravu
Cena za dopravu je určena platným ceníkem přepravce (Česká pošta, s.p.). Cena za dopravné je vždy součástí objenávky a není dopočítávána zpětně.

3.4. Převzetí dodávky
Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

4. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na balné a dopravu
Úhrada kupní ceny zboží a nákladů na balné a dopravu může probíhat jedním z následujících způsobů:
 1. v hotovosti při zaslání zboží na dobírku, nebo
 2. v hotovosti při osobním odběru odběru zboží
 3. platba předem
Při dodání zboží na dobírku – viz bod 1) shora nebo při platbě předem – viz bod 3) shora této části obchodních podmínek, je kupující povinen zaplatit při převzetí zboží/před odesláním zboží, dle skutečnosti, vždy úplnou kupní cenu (tj. cenu za zboží včetně poštovného a balného). Konečný daňový doklad (paragon či faktura) je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem: Kupující, který je spotřebitelem a který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetového obchodu prodávajícího), má dle ust. § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „obč. zák."), právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje písemně prodávajícího s tím, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (pokud nebude dohodnut jiný způsob jejich vrácení). Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zpět úplné a nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy se kupující zavazuje informovat prodávajícího emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. popřípadě doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího pro doručování. Toto právo kupujícího však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, což bere kupující na vědomí. Kupující, který je spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se spotřebitel zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí tento kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny, a v takovém případě vrací prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu prodávajícím vrácena, může prodávající navíc jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Po vrácení zboží kupujícím prodávajícímu, vrátí prodávající bezodkladně, nejdéle do 30 dnů od odstoupení, kupujícímu zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží včetně balného a poštovného). Právo na odstoupení od smlouvy kupující, který je spotřebitelem, dle ust. § 53 odst. 8 obč. zák. nemá, v případě smluv: • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, • na dodávku novin, periodik a časopisů, • spočívajících ve hře nebo loterii. Ustanovení této části obchodních podmínek se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem.

6. Jiná ustanovení

6.1. Nepřevzetí zboží
V případě, že kupující nepřevezme zboží při dodání či je v prodlení a prodávající má právo v případě, že kupujícím objednané zboží mělo být dle kupní smlouvy dodáno na místo doručení určené kupujícím, požadovat na kupujícím úhradu nákladů vzniklých prodlením kupujícího, resp. marným doručením zboží., které nepřevzetím zboží kupujícímu vznikly, a dále má prodávající rovněž právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž úhradou vzniklých nákladů ani odstoupením od smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Náklady, které nepřevzetím zboží kupujícímu vznikly, jsou určeny na základě dohody smluvních stran ve výši 10 % z částky zboží, které bylo marně dodáváno kupujícímu, a dále poštovné a balné. Zboží určené v kupní smlouvě k vyzvednutí v sídle prodejce zde bude rezervováno maximálně po dobu 14 dnů, přičemž po marném uplynutí této doby daná kupní smlouva pozbývá bez dalšího platnosti.

6.2. Řešení sporů
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

7. Ochrana osobních údajů
Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla kupujícím sdělena během registrace kupujícího v internetovém obchodu jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se zpracováním, shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu prodávajícího za výše stanovených podmínek, a to na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě jeho písemné žádosti. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: ? požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, ? požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Provozovatel internetového obchodu prodávajícího si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách obchodních služeb, když kupující vyjadřuje se zasíláním těchto údajů svůj souhlas odesláním objednávky. Pokud si kupující nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí tuto skutečnost provozovateli internetového obchodu prodávajícího.

8. Odpovědnost za vady a reklamace
Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je spotřebitel, činí 24 měsíců, pokud zákon nestanoví kratší záruční dobu. Prodávající poskytne na zboží delší záruční lhůtu, než stanoví zákon, pokud tak bude uvedeno výslovně na daňovém dokladu nebo v záručním listu. Záruční doba na zboží dodané prodávajícím kupujícímu, který je podnikatelem, bude v délce uvedené u konkrétního zboží na daňovém dokladu nebo v záručním listu k tomuto zboží; záruční doba nemusí být kupujícímu, který je podnikatelem poskytnuta. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě kupujícího spotřebitele, má-li koupení zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (pozn. nevztahuje se na kupujícího podnikatele). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží nebo jeho části, počíná běžet nová záruční doba v plné délce na zboží nebo jeho část. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě kupujícího spotřebitele musí být reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty, a pokud nebude reklamace vyřízena, se má za to, že vady jsou neodstranitelné. V případě kupujícího podnikatele bude reklamace vyřízena dle obchodního zákoníku, resp. příslušné smlouvy.

8.1. Kupující
Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakékoli neshody mezi tím, co je uvedeno v kupní smlouvě, dodacím listu a skutečně dodaným zbožím například v druhu nebo množství a/nebo pokud se zásilkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího (kupující postupuje shodně i v případě, že zjistí u zboží i jiné důvody, pro které je zboží v rozporu s kupní smlouvou ve smyslu ust. § 616 obč. zák.). Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu nebo autorizovanému servisu uvedenému v záručním listu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy, doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku), a dále uvede své kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email.

8.2. Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace kupujícím zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava po předchozí dohodě s kupujícím provedena za úhradu, kterou se kupující zaváže provést.

9. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodu prodávajícího, tj. dne 1.7..2013. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Nákupní košík


Ukázat košík

Nejnovější články

30/04/2024, 11:04
Novinky
Vážení uchazeči o studium,  vedoucí detašovaného pracoviště Praha vyhlašuje přijímací řízení do akreditovaného studijního oboru...
1421
15/02/2024, 10:19
VOŠ novinky
Vážení studenti,po skončení zkouškového období předložte indexy ke kontrole plnění studijních povinností, nejpozději do 15. března, na...
54
08/02/2024, 10:32
VOŠ novinky
Informace pro uchazeče:Obor: Teologie a pastoraceProgram: Teologická a pastorační činnostTermín pro podání přihlášky do 1. kola přijímacího...
78
08/01/2024, 12:59
Novinky
Vážení studenti, paní Mgr. Pichnarčíková vypisuje on-line konzultace pro předmět Německý jazyk pro 4. ročník ve čtvrtek 11.1.2024 od 18:00...
1824
04/01/2024, 21:45
Novinky
Vážení studenti,  do rozvrhů byla doplněna výuka předmětů Ročníková práce (Dr. Tesařová) a Základy filozofie (Mgr. Vančurová) pro...
2010

-- reklama --

dps 1

eBlahoslav

ZS ccshpraha25x125

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace

Rozumím

Abychom vyhověli novému legislativnímu nařízení EU, musíme, jako naprostá většina všech stránek na internetu, získat souhlas návštěvníků s použitím cookies.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Detailní informace naleznete třeba zde