Sdělení školy pro zaměstnance a studenty v souvislosti s covid-19

Kategorie: Novinky
Aktualizováno 27. 10. 2021 13:29

Vážení zaměstnanci školy, vážení studenti,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci Vám přinášíme sumář opatření pro vysoké školy, které jsou platné od 1. listopadu 2021:

Účast na výuce a zkouškách:
Pro studenty VŠ platí stejná pravidla jako doposud, tj. studenti nemusí pro účast na výuce a zkouškách dokládat bezinfekčnost. Tu však musí doložit v případě účasti na promocích nebo imatrikulacích.
Mění se platnost antigenního a PCR testu pro prokázání bezinfekčnosti, což aktuálně s účastí na výuce nebo zkouškách nesouvisí.

Ochrana dýchacích cest:
pro studenty zůstává režim beze změn (na chodbách s respirátory, v učebnách, pokud jsou usazeni v lavici, ta povinnost není, lze však nošení respirátoru studentům doporučit).
Akademičtí pracovníci mohou odložit respirátor v případě, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 nebo při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení respirátoru.

Pro plné znění aktuálních opatření klikněte na "číst dále".

Za studijní oddělení
Tomáš Netřeba

Zkoušky, vzdělávací akce, kongresy, promoce

S účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 14601/2021-26 ze dne 20. října 2021 se pro zkoušky, vzdělávací akce, kongresy, promoce (bod I/12):

podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, jehož se v jeden čas účastní více než 20 osob, a to tak, že

  a. 

v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16,

  b. 

v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) nebo b),

  c. 

zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,

  d. 

vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m

Nově se bezinfekčnost dá prokázat těmito způsoby (bod I/16):

  a. 

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b. 

osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

  c. 

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

  1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

  2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

  d. 

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  e. 

osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání nevztahuje na: 

POZOR - Karanténní opatření:

Neočkované osoby mohou jít v rámci ochranných pravidel do karantény, pokud bude zaznamenán výskyt covidu v jejich bezprostředním okolí​